Перевірка коду ІMEI

Перевiрка коду IMEI телефону

Вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України усi термiнали (в тому числi мобiльнi телефони, 3G модеми) мають бути зареєстрованi в узагальненiй базi даних кодiв IМЕI термiналiв.

Український державний центр радiочастот рекомендує перевiряти наявнiсть кодiв IMEI в узагальненої базi за допомогою сайту або шляхом вiдправлення SMS на скорочений номер 307, вказавши в тiлi повiдомлення код IMEI телефону, який ви маєте намiр перевiрити.

Додаткову інформацію щодо узагальненої бази даних кодів IMEI Ви можете дізнатися на сайті Державного підприємства Українськиї державний центр радіочастот (УДЦР).

Як дiзнатися код IMEI телефону?

Набрати на телефонi комбiнацiю

  • *
  • р
  • 0
  • 6
  • р
  • з

На екранi вiдобразиться код IMEI.

Крім того, виробник вказує код IMEI на самому термiналi, як правило пiд батареєю термiналу.

Як дiзнатися код IMEI 3G модему?

Код IMEI 3G модему можна знайти на корпусi модему, на коробцi, за допомогою програмних засобiв (на прикладi OС Windows) або за допомогою програмного забезпечення, яке постачається в комплектi з модемом (на прикладi модему HUAWEI).

Як перевiрити код IMEI телефону за допомогою скороченого номеру 307?

Необхiдно вiдправити на скорочений номер 307 SMS з кодом IMEI термiналу, який ви маєте намiр перевiрити. Код IMEI складається лише з цифр та його необхiдно вiдсилати без будь-яких додаткових символiв.

У вiдповiдь Ви можете отримати SMS такого змісту:

  • «Уведений код «хххххххххххххх» в БД IMEI внесено в «Бiлий список» – термiнал зареєстровано в узагальненiй базi даних кодiв IMEI;
  • «Уведений код «хххххххххххххх» в БД IMEI внесено в «Сiрий список» – необхiдно звернутися до УДЦР iз заявою щодо внесення;
  • «Уведений код «хххххххххххххх» в БД IMEI не знайдено» – телефон не зареєстрований або надiслано менше 14 цифр;
  • «Невiдомий формат даних «хххх» – SMS на номер 307 було вiдправлене в неправильному форматi.

Якщо термiнал не зареєстровано в узагальненiй базi даних кодiв IMEI?

На термiнал, що не зареєстровано в узагальненiй базi даних кодiв IMEI оператор надсилає повiдомлення «Nadannia poslug bude prypynene z DD.MM.YYYY z-za vidsutnosti IMEI telefonu XXXXXXXXXXXXXX u reiestri. Dovidky za nomerom 1188», де DD.MM.YYYY – очикувана дата припинення обслуговування термiналу, а XXXXXXXXXXXXXX – його IMEI код.

Чи проводиться на сьогоднi вiдключення термiналiв не зареєстрованих в узагальненiй базi даних кодiв IMEI?

На сьогоднi, вiдключення термiналiв абонентiв мобільного зв'язку ТОВ «ТриМоб» не проводиться.

Який порядок реєстрацiї кодiв IMEI телефону? Що робити, якщо термiнал не зареєстровано в узагальненiй базi даних кодiв IMEI? Що таке «бiлий», «сiрий», «чорний» списки?

Повну iнформацiю щодо порядку реєстрацiї термiналiв в узагальненiй базi даних кодiв IMEI термiналiв та вiдповiдi на iншi питання Ви можете знайти на сайтi Державного пiдприємства Український державний центр радiочастот в роздiлi «База IMEI».

Вартiсть послуги: вартiсть вiдправки SMS на скорочений номер 307 вiдповiдає вартостi вiдправки SMS, згiдно тарифного плану абонента.

НАДIСЛАТИ СМС Дізнатись номер